Molitva za bližnje koji su upali u greh i udaljili se od Boga

Molitva za bližnje koji su upali u greh i udaljili se od Boga

U mnogim porodicama se događa da nama bliski ljudi u nekom trenutku u svom životu jednostavno duhovno zalutaju, odu u zabludu, u greh, u poroke, narkomaniju, sekte, preljubu.

Jednu od najlepših molitvi koju sam pronašla za ovakvu namenu jeste molitva u okviru Akatista Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Izbavljenje onih koji ginu“.

Ovaj praznik se proslavlja  18. februara po građanskom kalendaru (5.februara po julijanskom) i čita se za povratak u porodično okrilje zabludelih.

 

Molitva 1
O, Bogoizabrana Zastupnice grešnih, izbavljenje onih koji ginu i
Nastavnice zabludelih!
Ti ne prezireš jadnu slovesnu ovcu koja se udaljila svojom voljom
s pašnjaka Sina Tvog i luta u šumi grehova, već idući tražiš zabludelu. Ko će
istražiti puteve Tvog milosrđa?

Prema svima milostiva budi: poginule izvuci iz ponora pogibli,
zabludele sačuvaj i pouči, udaljene (otpale) obrati i privuci, one koji Ti se
obraćajui približavaju primi i spasi.

A sve one koji se kaju, Sinu Tvome, Dobrom Pastiru i Bogu našem
privedi, da molitvama Tvojim ne bude nijedne ovce bez traga nestale, već da
bude jedno stado i jedan Pastir koji će napasati duše naše i otvoriti im,
zastupništvom Tvojim, dveri večnih obitelji.
Amin.

 

Ceo akatist kao i istoriju nastanka ove ikone postavljam u nastavku.

Urednik sajta Ima Nade

 

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Izbavljenje onih koji ginu“

 

molitva-za-bliznje

Kondak 1.

Tebi, izabranoj od Boga Zastupnice grešnih, koja si blagoizvolela da izmoliš zabludele ovce, mi, nedostojni, sabornu pesmu sada prinosimo: Umoli, Bogomajko, Sina Tvoga, da nepravde naše milosrđem pokrije i da razdvojene zajedno sabere, svezom jakom mira i ljubavi sjedinivši, da bude jedno stado i jedan pastir, i da Te svi koji su blagodaću spaseni prizivaju:

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Ikos 1.

Tvorac anđela u predvečnom savetu Svete Trojice blagoizvoleo je da pošalje Sina Svoga radi spasenja sveta smrću jedinorodnog, a nakon ispunjenja vremena poslat beše Arhangel da blagovesti Tebi, blagodatnoj, o preslavnom začeću Tvome. A Ti mu reče: „Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvojoj”, Slovo Očevo telo postade i useli se u Tebe. Posle toga, obradovana, pohitala si Jelisaveti, i od nje Duhom Svetim nazvana Majkom Gospodnjom, Svevišnjem si pesmu prinela, i nas nauči da Ti pojemo kao Bogorodici i Prisnodjevi:

Raduj se, Djevo od večnosti Bogoizabrana.

Raduj se, Ti koja si Mati Božija postala.

Raduj se, Ti koja si oslobodioca sveta rodila.

Raduj se, početku našeg spasenja.

Raduj se, blagodati živonosni istočniče.

Raduj se, plamenu molitve neugasivi.

Raduj se, Hrame Boga živoga koji nas osvećuješ.

Raduj se, Ti koja si nam čudesnu ikonu utehe radi projavila.

Raduj se, blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 2.

Gledajući ikonu „Izbavljenje onih koji ginu” vidimo kako mladenac, prevečni Bog, otkriva Tebi, Mati, volju Oca Nebeskog, koji ne želi smrti grešnika. A ti, radujući se takvoj blagosti, moliš Sina Tvog da nam pošalje snagu blagodati da zlo u sebi pobedimo i da činimo dobro, mi koji Mu pojemo: Aliluja.

 

Ikos 2.

Ljudskom razumu neshvatljivo je kako Djeva uđe u Svetinju nad Svetinjama, pripremajući Sebe za palatu Nebeskog Cara, jer je hram Božji istinsko Tvoje stanište, Bogorodice, Tvoje nebo na zemlji, u kom sa Sinom prebivaš i prisajedinjuješ spasonosnim tajnama one koji se sa verom mole. Raširi Tvoj pokrov nad nama i decom našom i u jednomisliju nas sve sačuvaj, da Te jednodušno slavimo:

Raduj se, trpezo Crkve Hristove.

Raduj se, Jagnjeta Božjeg Mati.

Raduj se, Ti koja svezom ljubavi supružnike sjedinjuješ.

Raduj se, Ti koja raduješ roditelje rađanjem dece.

Raduj se, Ti koja iz banje krštenja u svoje dobre ruke primaš.

Raduj se, jer brzo izbavljaš od bede sirotovanja.

Raduj se, jer žalosti matera ublažavaš.

Raduj se, Sveopevana, koja miran život ustrojavaš.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 3.

Silu i slavu Božanstva premudro sakri ovaploćeno Slovo Očevo: Sin Božji Sin Čovečji postade, siđe na zemlju, kao pastir dobri koji Svoju dušu za ovce polaže; zabludele u šumi greha tražeći, nazivajući svakog po imenu i spirajući prljavštinu u izvoru pokajanja. Nasladivši se s prijatnog pašnjaka, kao ovce slovesne blagodarno Ga prizivamo: Aliluja.

 

Ikos 3.

Za spasenje grešnih brinući, Božjeg milosrđa svetiljku upalivši, svaki dan tražiš prilježno, Vladičice, kao ona žena iz Jevanđelja, izgubljenu drahmu, to jest, dušu koja je Obraz Božji izgubila i strastima se pomračila. Našavši je raduješ se i u oganj pokajanja pogružavaš je, da se obnovi životom, da bi Ti pevala ovako:

Raduj se, dobrog Pastira Mati.

Raduj se, vapaju grešnika ka nebu.

Raduj se, Ti koja budiš usnulu savest.

Raduj se, Ti koja učiš pokajanju sa suzama.

Raduj se, pred Bogom naša pomoćnice.

Raduj se, ublaženje pravednog Božjeg gneva.

Raduj se, blagodatno ispravljanje pokajnika.

Raduj se, ti koja daješ snagu za ispunjavanje zapovesti.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 4.

Buru strasti bludnog sina ukrotivši, u Svoj zagrljaj primio si ga, Gospode. I ženi grešnici, koja je suzama noge Tvoje omivala, rekao si: „Opraštaju ti se gresi tvoji”. Jer nije Otac poslao Sina svog da sudi svetu, već da mu da spasenje, stoga velika radost biva na nebesima kada se grešnici kaju i Anđelima poju: Aliluja.

 

Ikos 4.

Ne slušaju glas Dobrog Pastira grešnici koji su u dubinu zala pali i prezreli strah Božji i sladošću se greha prelastili. Ko će spasti ove koji idu putem pogibli ako ne Ti, Mati milosrđa? Jer uznosiš Sinu Tvome plačni glas matera ovih nesrećnika, snagom sapatničke ljubavi olakšavaš njihovu borbu, da bi, zadobivši blagodatnu pomoć i nadu u spasenje, blagodarili Ti ovako:

Raduj se, Ti koja ruku milosrđa pružaš onima koji ginu.

Raduj se, Ti koja miriš zavađene.

Raduj se, Ti koja pale blago izbavljaš.

Raduj se, tajnih poroka izlečenje.

Raduj se, jer klevetu i lukavstvo razobličavaš.

Raduj se, jer plamen slastoljublja gasiš.

Raduj se, očajnika poslednja nado.

Raduj se, povratku dobrom životu.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 5.

Božanstvenom svetlošću ljubavi obasjavši ozlojeđene duše, Hristos Bog, mnogim stradalnicima dobro učini: slepe prosveti, gubave očisti, hrome i raslabljene isceli, gladne hlebom nahrani. A oni, pošto verom isceljenje primiše, sve bolesne nagovarati stadoše da se predaju milosrđu i svemogućoj sili Lekara Nebeskog, pojući Mu: Aliluja.

 

Ikos 5.

Vidimo kako se izliva lekoviti izvor blagodatne utehe onima koji se mole pred Tvojom ikonom, Vladičice: bolesni snagom vere ustaju, klonuli ohrabrenje dobijaju, žalost se u radost pretvara. Tako i patnje mnogih okrećeš na korist radi lečenja duševnih rana, oslobodivši se kojih blagodarno Ti kličemo:

Raduj se, Mati Lekara Nebeskog.

Raduj se, Ti koja Svojim molitvama isceljuješ.

Raduj se, Ti koja nas udostojavaš Pričešća Svetim Tajnama.

Raduj se, dobra poseto teško bolesnih.

Raduj se, u bolesti svesilna pomoći.

Raduj se, raslabljenih udova ukrepljenje.

Raduj se, slepih progledanje, hromih hodanje.

Raduj se, zaštito i uteho umom siromašnih.

Raduj se, blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 6.

Pripremajući se da ispiješ čašu stradanja za grehe roda našeg, na koju ti je ukazao Bog Otac, Hriste, Bože naš, u Getsimanskom vrtu trokratno si se molio: „Ako je moguće da me mimoiđe ova čaša: ali opet ne kako ja hoću nego kako ti”. A kada nas pozove Gospod na podvig ili nas zadese teške muke, ovu molitvu da uznosimo u ustima našim, da se hrabrimo i pojemo u sve dane: Aliluja.

 

Ikos 6.

Pogledavši milostivo grešnu Mariju koja Ti je zavapila, Bogorodice: „Sada mi budi na spasenje, Nastavnice”, Ti je uputi u Jordansku pustinju. Tamo si je ukrepila u podvigu pokajanja, a pošto je život ravnoanđeoski zadobila, u odaje Sina Svoga uvela si je. I nas tako, Blagodatna, nauči da hodimo putem pokajanja, da Ti zajedno sa ugodnicima Božjim pojemo:

Raduj se, vere i blagočašća nastavnice.

Raduj se, u podvizima verna pomoćnice.

Raduj se, uzdržanja bogougodnog opravdanje.

Raduj se, Ti koja molitve usrdnijima činiš.

Raduj se, rasadniče straha Božjeg.

Raduj se, čuvarko čednosti uporna.

Raduj se, izvore ljubavi i milosrđa.

Raduj se, Ti koja smirenjem u gornji svet odvodiš.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih kojih ginu.

 

Kondak 7.

Kao znamenje voljnog uniženja Svog, Gospode, Krst Svoj na ramena uzeo si i pošao ka mestu zvanom Golgota. A ti, o Bogomajko, pohitala si za Sinom Svojim, srca od bola razdiranog, bez ijedne reči protivljenja, učeći i nas da Mu pojemo: Aliluja.

 

Ikos 7.

Nova sveća ljubavi upali se u tmini ovoga sveta, kad Jagnje Božje ponese naše grehe na drvetu. Gle, Mati Božja, kraj Krsta Sina Svog usvaja kao sina rod ljudski i, teret grehova deleći, prima na Sebe i kaznu sveta, o Sveneporočna Djevo, koja si krsnu žalost u poslušanju volji Oca rastvorila! Ukrepi srca naša u dane nesreća, da ovako opevamo u pesmama veličanstvo Tvoje:

Raduj se, Ovčice, koja si Jagnje na zaklanje dovela.

Raduj se, jer si Krsni put Sina Svog suzama orosila.

Raduj se, jer si muke Njegove srcem podelila.

Raduj se, jer si Krst kao oruđe izbavljenja grešnih uzela.

Raduj se, Ti koja si od blagovesti i do groba Sinu poslužila.

Raduj se, sluškinjo Gospodnja, time si volju Oca izvršila.

Raduj se, radosti žalosnog srca.

Raduj se, nebeska nagrado onih koji uskim putem hode.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 8.

Talasi čudnih sumnji potapaju nas u moru života, i u strahu ti vapimo: „Gospode, spasi nas, jer ginemo”. I čujemo glas Slova sveprisutnog, koji ne samo Petru, već i svima kaže: „Zašto si posumnjao?” Postidimo se, malodušni, ukrepljeni silom blagodati, um svoj s verom usmerimo ka Bogu Krepkom, Živom, kličući: Aliluja.

 

Ikos 8.

Svaku dušu iz tame zabluda želeći da izbaviš, Bogomati, devici Katarini u viđenju pokazala si Mladenca Hrista i krštenju si je privela. A Hristos Gospod mudru devojku obruči kao Svoju nevestu i kao ispovednicu vere proslavi, mučeničkim je vencem ukrasi i Carstva Nebeskog udostoji. A mi, diveći se premudrosti Božjoj, nastavnicu zabludelih ovako pohvalimo:

Raduj se, Mati Istinske Svetlosti.

Raduj se, duše pomračene prosvetljenje.

Raduj se, rasejanje bura smutnji.

Raduj se, mira i tišine zacarenje.

Raduj se, vere istinite učvršćenje.

Raduj se, Ti koja talase sumnje o kamen vere razbijaš.

Raduj se, Ti koja tihu svetlost pravoslavlja čuvaš.

Raduj se, Ti koja stado Hristovo u jedno sabiraš.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 9.

Svako biće ljudsko, ljubavlju Božanstvenom zagrejano, uznosi se ka Bogu u Trojici slavljenome, uzroku života i besmrtnosti. A duša naša, spoznavši da je ljubav blaženstvo opštenja, vapije Mu: „Dobročinitelju moj, daj mi da sav budem u Tebi, a Ti u meni”, da svi jedno budemo i da složno zapojemo: Aliluja.

 

Ikos 9.

Sav svet u zlu leži, od raspirivanja zlobe krvave borbe rađaju se, Mati Mira, koja ljude s Bogom miriš, zacari mir i tišinu u Vaseljeni! Izbavi Otadžbinu našu od neprijateljskih napada, blagoslovivši naš mirni trud na duševnu korist, da bi svi ovako hvalili večno Zastupanje Tvoje:

Raduj se, Blagoslovena, jer neprijateljstva rušiš.

Raduj se, blagodati more neiscrno.

Raduj se, jer zla srca smekšavaš.

Raduj se, jer mržnju silom ljubavi ništiš.

Raduj se, pomoći pobedonosna protiv neprijatelja.

Raduj se, zaštito neumorna grada Moskve.

Raduj se, mira Otadžbine naše zaštito krepka.

Raduj se, jer mir cele vaseljene utvrđuješ.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 10.

Ti koji spasavaš svet izlivanjem prečiste Tvoje krvi, Hriste Caru, prorekao si: „I kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući Sebi”. Tada si i pokazao životvornu silu Tvojih stradanja: razbojniku se raj otvori, kapetan Te kao Sina Božjeg ispoveda, a mi, ranama Tvojim se od drevne kletve oslobodivši, iz dubine duše kličemo: Aliluja.

 

Ikos 10.

Tvrđava si nerazrušiva, Blaga Majko, koja štiti od napada nevidljivih neprijatelja, koji traže koga će da progutaju ili razbiju o kamen nesreća i beda. Oko nedremano, neprijatelja primicanje vidiš i od svih nedaća spasavaš one koji se u Tebe uzdaju, da bi svi spoznali predivno Tvoje promišljanje, ovako kličući:

Raduj se, Vladarko, jer duha zlobe odgoniš.

Raduj se, izbavljenje od iznenadne smrti.

Raduj se, Ti koja spasavaš od požara.

Raduj se, Ti koja ogrevaš one koji se mrznu.

Raduj se, Ti koja čudesno spasavaš one koji se utapaju.

Raduj se, Ti koja nalaziš one koji su bez traga nestali.

Raduj se, jer smrtonosne bolesti zaustavljaš.

Raduj se, Milostiva, jer izbavljaš od zlih napasti.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 11.

Nadgrobno pojanje i plač Bogorodice, obavijanje Plaštanicom od Josifa i Nikodima da primiš blagoizvoleo si, životodavče Hriste, kada si prešao vrata smrti, kao Bogočovek, usnuvši telom. Sin Čovečji dušu Svoju položi za grešne, pokazujući time Svoju ljubav prema rodu ljudskom, a ad zasija silom Božanstva, da sva preispodnja zadrhti začuvši anđeosku pesmu: Aliluja.

 

Ikos 11.

Svetlosti nevečernje Mati, Ti koja si jedina palih ispravljanje! Prosveti, očisti, obnovi lukavi život naš, da do smrtnog časa ne stignemo noseći samo breme grehova. Jer Ti milostivo primaš poslednji uzdah pokajnika i silom blagodati od besnih mučitelja duše verne oslobađaš. Putevoditeljka u obitelji večne budi nam, tamo gde svi pravednici počivaju; a sada ti neućutno govorimo:

Raduj se, jer si rodila pobednika smrti.

Raduj se, snago podvižnika koja ne oskudeva.

Raduj se, jer sećanje na smrt daruješ.

Raduj se, jer od teških grehova neočekivano razrešavaš.

Raduj se, jer prestarelima željeni pokoj duša daruješ.

Raduj se, sretenje onih koji umiru u Gospodu.

Raduj se, nado u večno spasenje.

Raduj se, jer se za nepokajane sve do strašnog suda zauzimaš.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 12.

Otkrio si svetu izvor blagodati nepresušni, Hriste Spase, Vaskrsenjem Tvojim: smrt se umrtvi, ad pohara, nebo i raj se vernima otvoriše. Sine Božji! Učini nas verom sinovima svetlosti, da, molitvama Bogorodice, u dvorac slave Tvoje uđemo s pesmom: Aliluja.

 

Ikos 12.

Opevajući dobra dela Tvoja, Bogorodice, rodu hrišćanskom, slavimo Tvoje milosrđe prema grešnima, veličamo promišljanje o zabludelima, opevamo u pesmama Tvoje za svet toplo zauzimanje. Riznico darova Duha Svetoga! Izlivaj obilno blagodat i milost svima očajnima i žalosnima, koji Ti blagodarnim srcem prinose pohvalne pesme:

Raduj se, Ti koja tajnu iskupljenja objavljuješ.

Raduj se, Mati Sina Božjeg, koji je glavu zmije uništio.

Raduj se, Blagodatna, jer Ti veličanstvo silni darova.

Raduj se, jer se veličanstvo ovo poštovanjem Ikone Tvoje objavljuje.

Raduj se, jer tople suze za svet liješ.

Raduj se, jer nas ni u Uspenju Tvojem ne ostavljaš.

Raduj se, Crkve Hristove pokrove i radovanje.

Raduj se, blaga vratarko, koja rajske dveri vernima otvaraš.

Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, izbavljenje onih koji ginu.

 

Kondak 13.

O, Bogoizabrana Djevo, izbavljenje onih koji ginu! I nastavnice zabludelih! Prolij tople suze za nas, prosveti duše koje prebivaju u mraku očajanja i na put zapovesti izvedi, da ne budemo poginule ovce, već sve Sinu Tvome i Bogu našem privedi, koji spasava Tobom naše duše, da mu radosno kličemo: Aliluja.

 

(Ovaj kondak se čita tri puta, pa zatim: Ikos 1. i kondak 1. i molitve, na kraju.)

 

Molitva 1.

O, Bogoizabrana Zastupnice grešnih, izbavljenje onih koji ginu i Nastavnice zabludelih! Ti ne prezireš jadnu slovesnu ovcu koja se udaljila svojom voljom s pašnjaka Sina Tvog i luta u šumi grehova, već idući tražiš zabludelu. Ko će istražiti puteve Tvog milosrđa? Prema svima milostiva budi: poginule izvuci iz ponora pogibli, zabludele sačuvaj i pouči, udaljene obrati i privuci, one koji Ti se obraćaju i približavaju primi i spasi. A sve one koji se kaju, Sinu Tvome, Dobrom Pastiru i Bogu našem privedi, da molitvama Tvojim ne bude nijedne ovce bez traga nestale, već da bude jedno stado i jedan Pastir koji će napasati duše naše i otvoriti im, zauzimanjem Tvojim, dveri večnih obitelji. Amin.

 

Molitva 2.

O, Presveta Vladičice Bogorodice, izbavljenje onih koji ginu! Pogledaj milostivim Svojim okom na one koji se mole pred časnom ikonom Tvojom. Podigni nas iz dubine grehova: prosveti um naš pomračen strastima, izleči rane duša i tela naših. Ti znaš neprestane muke i sve nemoći naše: podaj nam ruku pomoći, olakšaj patnje. Budi nam milosrđa i mira izvor, uteha u nevoljama i čvrsto pribežište grešnika koji se kaju. Daruj nam ispravljanje ogrehovljenog života našeg: zabludele na ispravni put usmeri, one koji padaju i ginu silom blagodati spasi. Izbavi od iznenadne smrti, sa Sinom Tvojim i sudijom pravednim nas pomiri i večne muke oslobodi. Udostoj nas milosrdnim zauzimanjem Tvojim da se uselimo u nebeske obitelji, gde je neprestani glas onih koji radosno proslavljaju Presvetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

 

O ikoni Izbavljenje onih koji ginu

icons-theotokos-02

Od davnih vremena hrišćani su, verujući u svesilnu pomoć Presvete Bogorodice, dali ikoni naziv „Izbavljenje onih koji ginu”, kao poslednjem pribežištu i nadi ljudi koji ginu. Po predanju, ova ikona se proslavila u 6. veku u maloazijskom gradu Adanu, izbavivši od večne pogibli monaha koji je pao a onda se pokajao, i koji je, ispravivši svoj život, dostigao duhovno savršenstvo, pa ga je Sveta Crkva proslavila kao svetog.

Na ikoni Presveta Bogorodica pridržava Bogomladenca desnom rukom spojenom s levom. Spasitelj je malo podigao glavu i ručicom se trudi da zagrli Bogorodicu oko vrata, a Ona je blago naklonila glavu ka Njemu.

 

Ikona „Izbavljenje onih koji ginu” proslavlja se 18. februara (5. februara po starom kalendaru).

 

Prvo pojavljivanje ove ikone povezano je s jednom veoma starom pričom, koju smeštaju u 6. vek po Rođenju Hristovom. U nekakvom arhijerejskom domu bio je nekakav monah-ekonom – veoma pošten i blagočastiv čovek. Odjednom ga optužiše da hoće da ukrade i isteraše. Monah se toliko uvredio da se pobunio protiv Boga i Bogorodice i sklopio savez sa đavolom, s kojim je i potpisao dokument. I tek kad se nađe na ivici pogibli, pribra se i shvati šta je učinio, pa stade razmišljati šta da radi. Tada se zatvori u hramu, naredi da nikoga unutra ne puštaju i poče da se očajnički moli pred ikonom Bogorodice „Izbavljenje onih koji ginu”. Molitva je bila tako vatrena, njegova nesreća tako strašna, a pokajanje toliko duboko i iskreno, da Carica Nebeska usliši molbe Teofila (tako se monah zvao) i, objavivši mu oproštaj grehova, vrati mu strašni papir s njegovim potpisom.

 

Izbavljenje onih koji ginu – mole joj se za decu, njihovo zdravlje i sreću, za uspešan život, povratak u porodično okrilje zabludelih…

 

Izvor: Svetosavlje.org

 

Jedan komentar

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.